Sie sind hier

Rámcová smlouva o obchodní spolupráci č.

I. Smluvní strany

Prodávající: METALCOM Kutná Hora a. s., 284 18 Kutná Hora, Karlov 196
       IČO 616 72 068, DIČ 038-616 72 068, b.ú. č.931 4330257/0100 KB Kutná Hora
       zastoupený obchodním ředitelem - Ing. Petr Dubják
  
Kupující:

  

uzavírají smlouvu o obchodní spolupráci:

II. Účel, obsah a předmět smlouvy

 1. Účelem smlouvy je vůle účastníků zjednodušit vzájemný obchodní styk z hlediska práv i administrativní náročnosti tím, že vzájemně sjednají jeho obecné podmínky tak, aby tyto byly platné pro všechny obchodní případy, k jejichž realizaci mezi nimi dojde.
 2. Obsahem smlouvy je stanovení vzájemných práv a povinností při uzavírání jednotlivých kupních smluv dle § 409 a násl. Obch. zákoníku mezi účastníky shora uvedenými.
 3. Předmětem této smlouvy jsou závazná pravidla pro uzavírání jednotlivých obchodních případů na dodávky spojovacího materiálu, specifikovaného přílohovým dokumentem, označeným jako

Příloha č.1 – Příloha č. 1 k rámcové smlouvě

V přílohovém dokumentu, který je nedílnou součástí této smlouvy, je uvedena sortimentní skladba spojovacího materiálu včetně sjednaných cen s odkazem na platnost čl. V odst. 3 této smlouvy a dohodnutého množství odběru na období …………………. Jednotlivé obchodní případy na dodávky zboží budou mezi účastníky uzavírány formou závazně potvrzené měsíční objednávky.

III. Platnost smlouvy

 1. 1. Tato smlouva je platná od ……………… do ………………….
 2. Platnost smlouvy může být prodloužena vždy na další roční období, jestliže se účastníci dohodnou na druhové, množstevní a cenové aktualizaci sortimentní skladby celoročního odběru a uzavřou smluvní dodatek na příslušný kalendářní rok.
 3. Smlouvu může vypovědět každý z účastníků na základě písemné výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tato lhůta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce, následujícího po doručení výpovědi. V této době bude vzájemně řešena likvidace rozpracovaných zakázek.
 4. Pro vztahy touto smlouvou zvláště neupravené platí Obchodní zákoník č. 513/91 Sb. v platném znění.

IV. Objednací podmínky kupujícího

 1. Kupující je oprávněn nárokovat dodávky zboží formou objednávek doručených prodávajícímu nejpozději před počátkem lhůty uvedené v Příloze č. 1 u jednotlivých položek jako termín dodání. Kupující každou objednávku označí odvolávkou "plnění na základě rámcové roční smlouvy".
 2. Potvrzení objednávky je závaznou kupní smlouvou pro oba účastníky a kupující je oprávněn takto potvrzený sortiment i množství zboží požadovat k dodání v termínech zde uvedených.
 3. Kupující se zavazuje, že zboží objednané a uskladněné u prodávajícího odebere nejpozději do 15-ti dnů od ukončení platnosti této smlouvy, tedy do ...................... a následně uhradí do ......................... po jeho fakturaci a to v rozsahu pro něj prokazatelně rezervovaném, jestliže nebude mít zájem na uzavření obdobné smlouvy na další období.

V. Dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v souladu s objednacími podmínkami kupujícího ve sjednaných termínech dodávek a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží okamžikem zaplacení jeho kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy převezme zboží.
 2. Smluvní dodávky budou zajišťovány odesláním zboží na adresu kupujícího vlastní dopravou prodávajícího nebo předáním zboží jinému dopravci nebo veřejnému přepravci k smluvní přepravě - dle doložky ………………………….
 3. Pro smluvní dodávky dle této smlouvy jsou platné ceny pro období roku ……………… sjednané v Příloze č. 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na přepravu zboží, kterou hradí prodávající. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  Ceny sortimentu zboží na rok ………. v případě prodloužení této rámcové smlouvy na další kalendářní rok, budou mezi smluvními stranami dohodnuty vzájemným odsouhlasením. Příslušnou cenovou nabídku předloží prodávající kupujícímu do ………………………. Smluvní strany mají právo písemně odstoupit od této smlouvy, jestliže nebude o aktualizovaných cenách dosaženo vzájemné dohody.

 4. Prodávající se zavazuje k vytvoření průběžné pohotovostní zásoby zboží ze sjednaného množství celoročního odběru.
 5. Kupující se zavazuje, že odebere a uhradí zboží z pohotovostní zásoby a to v případě, že využije dle čl. III, odst. 2 práva výpovědi z této smlouvy nebo jestliže nebude platnost této smlouvy prodloužena na další smluvní období.

VI. Základní platební podmínky a dohodnuté sankce

 1. Pro smluvní dodávky dle této rámcové smlouvy byla dohodnuta splatnost faktur ……………… od jejich vystavení. Faktura může být vystavena zásadně až po vyexpedování zboží.
 2. Je-li kupující v prodlení se zaplacením dlužné částky je povinen zaplatit smluvní úrok ve výši 0,1 % procenta z dlužné částky denně za dobu prodlení do úplného zaplacení, jestliže prodávající vůči němu takový nárok písemně uplatní.

  Pokud je kupující v prodlení se zaplacením dlužné částky za dodané zboží, je prodávající oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv s kupujícím, aniž to znamená porušení smlouvy.

VII. Cenová ujednání

 1. Pro smluvní dodávky dle rámcové smlouvy byly sjednány výchozí základní ceny uvedené v přílohových dokumentech v Kč/1000 ks bez DPH:

  Příloha č. 1 k rámcové smlouvě

 2. V souladu s vývojem cenové politiky příslušných výrobců, mohou být výchozí základní ceny aktualizovány novou cenovou nabídkou, kterou prodávající předloží kupujícímu alespoň 30 kalendářních dnů předem a v návrhu nové cenové nabídky uvede datum počátku její platnosti a uvede seznam položek v aktualizovaných cenách. Akceptace návrhu nové cenové nabídky ze strany kupujícího se považuje za přijatou změnu cenového ujednání této smlouvy. Toto ustanovení se použije i do budoucna v dalších případech aktualizace cenového ujednání.
 3. Smluvní strany mají právo písemně odstoupit od této smlouvy, jestliže nebude o nové cenové nabídce ve smyslu čl. VII odst. 2 dosaženo vzájemné dohody. Platnost rámcové smlouvy v tomto případě končí dnem odmítnutí nebo nepřijetí návrhu nové cenové nabídky.

VIII. Odpovědnost za vady, jakost a záruka kvality

 1. Vady dodávky je kupující povinen písemně notifikovat prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, včetně uplatnění nároků z vad. Běžné reklamace budou po vzájemné dohodě řešeny urychleně výměnou zboží, náhradní dodávkou nebo dobropisem.
 2. Prodávající dodá kupujícímu zboží v jakosti obvykle stanovené v příslušné technické normě. Prodávající dále odpovídá, že veškeré zboží dle této smlouvy bude dodáno v souladu se zákonem č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a k tomu účelu dokládá Prohlášení o shodě dle zák. č.22/97 Sb., které je přílohovým dokumentem této smlouvy.
 3. Prodávající poskytuje kupujícímu 12 měsíční záruku na zboží dodané v rámci předmětu smlouvy, která počíná běžet dnem převzetí zboží. Předmětem záruky je skutečnost, že dodaný spojovací materiál má parametry a vlastnosti deklarované příslušnou technickou normou.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit nárok ze záruky, oznámí-li neprodleně a bez zbytečného odkladu všechny podrobnosti zjištěné vady. Prodávající je oprávněn záruční vadu na zboží, je-li to vzhledem k charakteru vady nutné, nechat přezkoumat na zkušebním zařízení, kterým je vybaven výrobce nebo po dohodě s kupujícím zajistit přezkumné řízení u jiného nezávislého odborného orgánu.
 5. Prodávající v přístupu k této smlouvě prohlašuje, že v jeho společnosti je zaveden systém řízení jakosti ISO 9001 s certifikací provedenou autorizovaným certifikačním orgánem: Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o. se sídlem v Praze.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tato rámcová smlouva nabývá účinnosti ………………… a platí do ………………………. Ukončení platnosti této smlouvy nemá vliv na uplatnění oprávněných nároků z plnění smlouvy vyplývajících.
 2. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1, potvrzená účastníky smlouvy.
 3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
 4. Účastníci této smlouvy potvrzují, že byla sepsána ve shodě s jejich pravou a svobodnou vůlí, neboť v celém rozsahu tuto smlouvu schvalují a na důkaz toho řádně zmocnění zástupci smlouvu vlastnoručně podepisují.
V Kutné Hoře                              dne:
  Ing. Petr Dubják							
  obchodní ředitel