Nachádzate sa tu

1. Platnosť obchodných podmienok

1.1 Obchodné podmienky predávajúceho dojednané s kupujúcim sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi zmluvnými stranami, ibaže by sa účastníci dohodli, že pre dojednaný obchodný prípad platia iné výslovne uvedené podmienky. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred obchodnými podmienkami. Tieto obchodné podmienky platia do odvolania, ukončenie ich platnosti môže byť vykonané len ku koncu kalendárneho roku písomným oznámením kupujúcemu za účelom stanovenia prípadných zmien na ďalšie obdobie.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva uzavretá na dodávku tovaru môže byť uzavretá na základné písomnej objednávky kupujúceho, ktorú predávajúci prijal a rozsah a ďalšie podmienky plnenia potvrdil na základe          objednávky doručením vyhotovenej kúpnej zmluvy kupujúcemu. Vykonanie akýchkoľvek zmien oproti objednávke kupujúceho predávajúcim nezakladá vznik kúpnej zmluvy. V takomto prípade sa jedná o návrh zmien a doplnení kúpnej zmluvy predložený predávajúcim kupujúcemu a zmluva vznikne až dňom prijatia návrhu kupujúcim súhlasným prejavom vôle.

2.2 Kúpna zmluva sa doručuje kupujúcemu poštou alebo elektronickými prostriedkami a má okrem bežných identifikačných údajov o predávajúcom a kupujúcom tieto povinné náležitosti:

a) číslo zmluvy a dátum vystavenia,

b) údaje o tovare – druh, norma, rozmer, množstvo, cena,

c) termín dodávky a dodacie podmienky,

d) platobné podmienky.

2.3 Nahradenie ekvivalentnej normy v údajoch o tovare (napr. ČSN-DIN-ISO-EN-STN) sa nepovažuje za zmenu návrhu kúpnej zmluvy.

2.4 Predávajúci si vyhradzuje právo uzavierať kúpne zmluvy na dodávku tovaru len s kupujúcimi, ktorí predávajúcemu predložili kópiu výpisu z obchodného registra (právnické osoby) alebo živnostenský list (fyzické osoby) a tiež osvedčenie o daňovej registrácii.

3. Kúpna cena

3.1 Kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena dohodnutá kúpnou zmluvou. O výške kúpnej ceny je kupujúci spravidla vopred informovaný cenovou ponukou vypracovanou predávajúcim alebo je kupujúci o výške kúpnej ceny informovaný pri rokovaní o uzavretí kúpnej zmluvy. Kúpne ceny uvedené v cenovej ponuke sú za jednotkové množstvo tovaru bez DPH.

3.2 Súčasťou kúpnej ceny tovaru nie sú osobitne účtované vratné obaly alebo iné náklady, ktoré vznikli alebo vzniknú predávajúcemu pri plnení svojho záväzku dodať tovar (vratné obaly, doprava, poštovné a pod.), ak v kúpnej zmluve nebolo dohodnuté inak.

4. Základné dodacie podmienky

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa kúpnej zmluvy v dohodnutom termíne a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny. Kupujúci nie je oprávnený nakladať s dodaným tovarom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu a je povinný zabezpečiť vrátenie dodaného tovaru pre prípad nezaplatenia kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho alebo okamihom odovzdania tovaru prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Dodanie tovaru sa uskutoční podľa dodacích podmienok uvedených v kúpnej zmluve (spravidla podľa platných doložiek INCOTERMS).

4.2 Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať riadne a včas podľa kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru. Za doklady potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru sa považuje dodací list, v prípade plnenia dopravcom aj prepravný list s náležitosťami podľa prepravného poriadku.

5. Prepravné obaly

5.1 Predávajúci je povinný tovar zabaliť a vybaviť na prepravu spôsobom obvyklým pre taký tovar v obchodnom styku, aby bola riadne zabezpečená ochrana tovaru a jeho uchovanie v súlade s § 420 ods. 4 Obch. zák.

5.2 Vratné prepravné obaly sa kupujúcemu účtujú v cenách uvedených na dodacom liste. Kupujúci má právo vrátiť tieto obaly predávajúcemu najneskôr do 30 dní od dodania tovaru a fakturovať ich spätne predávajúcemu v rovnakej cene. Podmienkou fakturácie vratných obalov zo strany kupujúceho predávajúcemu je vrátenie nepoškodeného prepravného obalu rovnakého druhu, rozmerov a prevedenia. Faktúra kupujúceho za vrátené  obaly musí okrem zákonom stanovených náležitosti daňového dokladu obsahovať aj číslo faktúry predávajúceho, ktorou boli obaly účtované kupujúcemu osobitne popri kúpnej cene za tovar. Splatnosť faktúry za vrátené obaly je rovnaká ako splatnosť faktúry na kúpnu cenu za dodaný tovar predávajúcim kupujúcemu.

6. Základné platobné podmienky

6.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas v lehote splatnosti podľa kúpnej zmluvy a ostatné oprávnene účtované náklady na základe účtovného dokladu (faktúry, zálohovej faktúry) predávajúceho.

6.2 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený pripísaním celej sumy kúpnej ceny na účet predávajúceho v peňažnom ústave.

6.3 Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť predávajúcemu zákonný úrok z omeškania z dlžnej sumy v omeškaní za dobu omeškania až do úplného zaplatenia. Predávajúci je v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny oprávnený nedodať dojednaný tovar (zastaviť dodávky tovaru) zo všetkých kúpnych zmlúv s kupujúcim, čo sa v takomto prípade nepovažuje za porušenie kúpnych zmlúv s kupujúcim, ale za výkon práva (realizáciu oprávnenia) predávajúceho.

7. Záruky a zodpovednosť za vady tovaru

7.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru za predpokladu, že

a) s tovarom zabaleným v škatuliach uložených na paletách bude pri doprave manipulované tak, aby nedošlo k porušeniu fixačnej fólie (prípadne iného obalového materiálu),

b) doprava tovaru kupujúcemu bude vykonaná v krytých dopravných prostriedkoch,

c) tovar bude skladovaný v priestoroch, ktoré sú chránené pred poveternostnými a klimatickými vplyvmi.

7.2 Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať a vykonať jeho množstevnú prebierku, t.j. kvantitatívnu kontrolu - prehliadku podľa § 427 ods. 1, ods. 2 Obch. zák. (ďalej len „prehliadka“) podľa dodacieho listu najneskôr do 15 dní odo dňa jeho prevzatia, teda od okamihu, keď získal možnosť faktickej moci nad dodaným tovarom. Okamžitá prehliadka musí byť vykonaná za účasti prepravcu, ak tento odovzdáva kupujúcemu zásielku zjavne poškodenú alebo nekompletnú. Kupujúci vykoná záznam o stave poškodenej zásielky na sprievodnom dodacom liste pre prepravcu a na dodacom liste patriacom kupujúcemu, opatrenom podpisom prepravcu, prípadne i vyjadrením prepravcu.

7.3 Reklamáciu je potrebné uplatniť protokolom o vadách odoslanom predávajúcemu najneskôr do 5 dní       po vykonaní dodaného tovaru, ak ide o vady množstva tovaru, zámeny druhu tovaru alebo zjavné vady akosti. Akostné vady tovaru nezistené prehliadkou tovaru je možné reklamovať po dobu záručnej lehoty. V protokole o vadách kupujúci uvedie údaje o špecifikácii reklamovaného tovaru (dodávky), určenie predmetu reklamácie a nároku, ktorý uplatňuje s prípadnými alternatívnymi spôsobmi vybavenia.

7.4 Právo zo zodpovednosti za vady tovaru nemôže byť priznané, ak kupujúci nepodal predávajúcemu správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu a v súlade s predchádzajúcimi dojednaniami Obchodných podmienok a v súlade s ust. § 428 Obch. zák.

8. Osobitné dojednania pre kupujúcich so sídlom alebo bydliskom v zahraničí (pre medzinárodný obchod)

8.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že akákoľvek zmluva (právny vzťah) medzi nimi sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky [článok 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)].

8.2 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že pre rozhodovanie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim o nárokoch zo zmlúv podľa týchto Obchodných podmienok a rozhodovanie o súvisiacich nárokoch je daná právomoc slovenských súdov (súdov Slovenskej republiky) a príslušnosť Okresného súdu Čadca a že spory a právne vzťahy zo zmlúv medzi nimi sa budú spravovať právom Slovenskej republiky.

8.3 Predávajúci a kupujúci si dohodli výlučnú právomoc slovenských súdov (súdov Slovenskej republiky)         a príslušnosť Okresného súdu Čadca k prejednaniu a rozhodnutiu sporov zo zmlúv podľa týchto Obchodných podmienok a súvisiacich nárokov [článok 23 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001              z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I)].

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Ostatné vzťahy, práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené zmluvou, ani obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a právom Slovenskej republiky.

9.2 Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom týchto Obchodných podmienok, riadne si ich prečítal, ich obsahu porozumel a uznáva ich ako záväzné i do budúcnosti pre ďalšie kúpne zmluvy s predávajúcim (dodávky tovaru), pokiaľ k ním kupujúci uzavrie ďalšie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

9.3 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predávajúci je oprávnený akúkoľvek pohľadávku voči kupujúcemu postúpiť inej (tretej) osobe bez obmedzenia.

9.4 Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.