Jste zde
Odběratel:                                       Dne:

Platnost Obchodních podmínek

Obchodní podmínky prodávajícího sjednané s kupujícím jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Jejich platnost se vztahuje na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, ledaže by účastníci uvedli, že pro sjednaný obchodní případ platí jiné výslovně uvedené podmínky. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky platí do odvolání, ukončení jejich platnosti může být provedeno pouze k ultimu kalendářního roku písemným oznámením kupujícímu za účelem stanovení případných změn na další období.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva na dodávku zboží může být uzavřena na základě písemné objednávky kupujícího, kterou prodávající přijal a rozsah i další podmínky plnění potvrdil na základě objednávky doručením vyhotovené kupní smlouvy kupujícímu. Provedení jakýchkoliv změn oproti objednávce kupujícího prodávajícím nezakládá vznik kupní smlouvy. V takovém případě se jedná o návrh změn a připomínek ke kupní smlouvě předložený prodávajícím kupujícímu a smlouva vznikne až dnem přijetí souhlasného vyjádření kupujícího.
 2. Kupní smlouva se doručuje kupujícímu poštou nebo elektronickými prostředky a má kromě běžných identifikačních údajů o prodávajícím a kupujícím tyto povinné náležitosti :
  1. číslo smlouvy a datum vystavení
  2. údaje o zboží - druh, norma, rozměr, množství, cena
  3. termín dodávky a dodací podmínky
  4. platební podmínky

  Nahrazení ekvivalentní normou v údajích o zboží (např. ČSN - DIN - ISO - EN) se nepovažuje za změnu návrhu kupní smlouvy.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo uzavírat kupní smlouvy na dodávky zboží pouze s kupujícími, kteří prodávajícímu předložili v kopii výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby) nebo živnostenské oprávnění (fyzické osoby) a dále osvědčení o daňové registraci.

Kupní cena

 1. Kupní cenou se rozumí cena sjednaná uzavřením kupní smlouvy. O výši kupní ceny je kupující předem informován zpravidla nabídkovým ceníkem prodávajícího nebo při jednání o uzavření kupní smlouvy. Nabídkové kupní ceny jsou uvedeny pro jednotkové množství bez DPH.
 2. Součástí kupní ceny zboží nejsou zvlášť účtované vratné obaly nebo jiné náklady vzniklé prodávajícímu při plnění dodávky (doprava, poštovné a pod.), pokud nebylo v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

Základní dodací podmínky

 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle kupní smlouvy ve sjednaném termínu dodávky a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží okamžikem zaplacení jeho kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem,kdy převezme zboží. Dodávka zboží se uskuteční dle dodacích podmínek uvedených v kupní smlouvě (zpravidla dle platných doložek INCOTERMS).
 2. Zboží dodané podle smlouvy je kupující povinen převzít. Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považují dodací list, je-li plněno prostřednictvím veřejného dopravce též přepravní list s náležitostmi podle přepravního řádu. Jako dodací list slouží jedna kopie vystavené faktury na zboží, kde kromě povinných náležitostí faktury prodávající uvádí údaje o dodaném zboží - druh, norma, rozměr, množství, kupní cena a případně druh, množství a cena obalu.

Přepravní obaly

 1. Prodávající je povinen zabalit zboží a opatřit pro přepravu způsobem obvyklým pro dodávky spojovacího materiálu, aby byla řádně zajištěna ochrana zboží a jeho uchování v souladu s ust. § 420 Obch. z.
 2. Vratné přepravní obaly se kupujícímu účtují v cenách uvedených na dodacím listu. Tyto je kupující oprávněn prodávajícímu vrátit nejpozději do 30 dnů od převzetí dodávky zboží a fakturovat ke zpětné úhradě ve stejné ceně. Podmínkou je vrácení nepoškozeného přepravního obalu stejného druhu, rozměrů a provedení. Faktura kupujícího za vrácené obaly musí kromě stanovených náležitostí daňového dokladu obsahovat i číslo faktury prodávajícího, kterou byly obaly účtovány při dodání zboží. Splatnost faktury za vrácené obaly je totožná se splatností faktury za dodání zboží prodávajícím.

Základní platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu v termínu splatnosti dle kupní smlouvy i ostatní oprávněně účtované náklady na základě účetního dokladu (faktury, zálohové faktury) prodávajícího.
 2. Platba je uskutečněna, jestliže uhrazená částka je připsána na účet prodávajícího v plné výši u jeho peněžního ústavu a k jeho volné dispozici, nebo pokud je složena v hotovosti do pokladny prodávajícího.
 3. Je-li kupující v prodlení se zaplacením dlužné částky, je povinen zaplatit smluvní úrok ve výši 0,1% (jedna desetina procenta) z dlužné částky denně za dobu prodlení do úplného zaplacení, jestliže prodávající vůči němu takový nárok písemně uplatní. Prodávající je v tomto případě oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv s kupujícím, aniž to znamená porušení smlouvy.

Záruky a odpovědnost za vady zboží

 1. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku 12 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu, že
  1. se zbožím baleným v krabicích ložených na paletách bude při dopravě manipulováno tak, aby nedošlo k porušení fixační fólie (případně jiného obalového materiálu)
  2. doprava zboží zákazníkovi bude provedena v krytých dopravních prostředcích
  3. zboží bude skladováno v prostorech chráněných před atmosférickými vlivy
 2. Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat množstevní přejímkou dle dodacího listu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho převzetí, tedy od okamžiku kdy získal možnost faktické kontroly nad dodaným zbožím. Okamžitá množstevní přejímka musí být provedena za účasti přepravce, jestliže tento předává kupujícímu zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní. Kupující provede záznam o stavu vadné zásilky na průvodním dodacím listu pro přepravce i na dodacím listu náležejícím kupujícímu, na němž bude připojen podpis přepravce případně i jeho vyjádření.
 3. Reklamaci je třeba uplatnit protokolem o vadách odeslaném prodávajícímu nejpozději do 5 dnů po provedení množstevní přejímky dodaného zboží, jestliže se jedná o vady z množství, záměnu druhu zboží nebo zjevné vady jakosti. Jakostní vady zboží nezjištěné množstevní přejímkou je možno reklamovat po dobu záruční lhůty. V protokolu o vadách kupující uvede údaje o specifikaci reklamované dodávky, určení předmětu reklamace a nároku, který uplatňuje s případnými alternativními způsoby vyřízení.
 4. Právo z vad zboží nemůže být přiznáno, jestliže kupující nepodal prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu a v souladu s předchozími ujednáními Obchodních podmínek, s použitím ust. § 428 Obch. z. o nevymahatelnosti práva z vad.

Dodávky zahraničním odběratelům

 1. Náležitosti požadované v rámci zahraničního obchodního styku.
  1. Při obchodním styku s dodávkami zboží na území Slovenské republiky, je prodávající z titulu vývozce a v souladu s celními předpisy povinen deklarovat 1. Prodávající je povinen dodat zboží zahraničnímu odběrateli s doklady, které obsahují předepsané dodacím listem nebo jiným k tomu účelu vystaveným dokladem, „že dodané zboží odpovídá podmínkám stanoveným obdržení charakteru původu zboží pro preferenční oběh zboží se Slovenskou republikou a že zemí původu je Česká republika."
  2. Při obchodním styku s dodávkami zboží na území EU, je prodávající povinen deklarovat dodacím listem nebo jiným k tomu účelu vystaveným dokladem, „že k dodanému zboží kromě položek zřetelně označených, je zemí preferenčního původu Česká republika nebo jiný členský stát EU."
 2. Prorogační ujednání se sjednává pro odběratele, který má sídlo na území Slovenské republiky. Zástupce zahraniční osoby svým podpisem zároveň potvrzuje, že přistupuje na dohodu, dle které pro rozhodování o sporech mezi prodávajícím a kupujícím vzniklých ze smluv, majících vztah k těmto Obchodním podmínkám je sjednána pravomoc, českých soudů, příslušnost Krajského soudu v Praze a spory se budou řídit právem České republiky.

Závěrečná ustanovení

 1. Ostatní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé z kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek, které uznává jako závazný dokument i do budoucna pro opakované dodávky, pokud k nim uzavře další kupní smlouvy s prodávajícím.
  Kupující zastoupen:                     Prodávající zastoupen:
  Podpis zástupce:						Ing. Petr Dubják, obchodní ředitel

  Datum podpisu:						Datum podpisu:
  Razítko:							Razítko: